ALGEMENE VOORWAARDEN


betreffende de koop en verkoop van whisky middels de


 

 

 

 

 

 

 

Sassenheim

 

Versie mei 2022


Artikel 1    Definities

Account: een door de Klant op THE SWEX aan te maken persoonlijk account dat uitsluitend toegankelijk is met de Toegangsgegevens, waarmee de Klant toegang krijgt tot THE SWEX en daarmee krachtens een Koopovereenkomst Flessen kan kopen en verkopen en een Overeenkomst van Bewaarneming kan sluiten;

Afroepen/Afroeping: het doen van een schriftelijke mededeling door de Klant aan SWI waarbij de Klant ondubbelzinnig kenbaar maakt dat hij/zij (een) door SWI in bewaarneming gehouden Fysieke Fles(sen) in eigen beheer en bewaring wenst te nemen, welke mededeling heeft te gelden als een opzegging van de Overeenkomst van Bewaarneming betreffende deze Fysieke Fles(sen);  

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd luiden;

Bewaarvergoeding: de door de Klant uit hoofde van de Overeenkomst van Bewaarneming aan SWI verschuldigde reguliere vergoeding voor de bewaarneming van Fysieke Fles(sen), welke vergoeding wordt berekend op grond van de Staffel;

Bottelkosten: de kosten verbonden aan het bottelen van whisky in flessen per einde VOR, welke kosten worden gedragen door SWI;

Fles(sen): (een) fles(sen) whisky die middels THE SWEX te koop word(t)(en) aangeboden, waaronder tevens Virtuele Flessen en Verankerde Flessen;

Fractie:  het deel van de whisky in een Vat dat bij botteling overblijft, d.w.z. een deel dat onvoldoende is om een fles in de bij de desbetreffende botteling gehanteerde inhoudsmaat (0,7 liter of anderszins) volledig mee te vullen;

Fysieke Fles(sen): (een) fles(sen) whisky, waaronder Verankerde Flessen, die middels THE SWEX te koop worden aangeboden, niet zijnde Virtuele Flessen;

Verankerde Fles(sen): als zodanig door SWI op THE SWEX aangeduide en aldaar door een Verkoper aangeboden Flessen die gedurende de Verplichte Bewaartermijn in bewaarneming moeten blijven van SWI krachtens een Overeenkomst van Bewaarneming en gedurende de Verplichte Bewaartermijn uitsluitend kunnen worden verhandeld middels THE SWEX;  

Klant: een (potentiële) klant van SWI, zijnde een Koper, een Verkoper, een bezoeker en/of gebruiker van THE SWEX, of de partij die uit hoofde van een Overeenkomst van Bewaargeving als opdrachtgever c.q. bewaargever heeft te gelden;

Koopovereenkomst: de middels THE SWEX gesloten overeenkomst tussen een Koper en een Verkoper aangaande de koop en verkoop van (een) Fles(sen), welke overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen doordat de Koper deze overeenkomst middels zijn/haar Account met de Verkoper aangaat en daarbij deze Algemene Voorwaarden (digitaal) aanvaardt. SWI is uitdrukkelijk geen partij bij de Koopovereenkomst; 

Koper: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een Koopovereenkomst aangaat middels THE SWEX; 

Overeenkomst: een Koopovereenkomst en/of Overeenkomst van Bewaarneming;

Overeenkomst van Bewaarneming: een overeenkomst tot bewaarneming in de betekenis van artikel 7:600 (e.v.) Burgerlijk Wetboek tussen SWI en een Klant op grond waarvan SWI zich verplicht (een) Fles(sen) in bewaarneming te nemen ten behoeve van de Klant, welke overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen doordat de Koper deze overeenkomst middels zijn/haar Account met SWI aangaat en daarbij deze Algemene Voorwaarden (digitaal) aanvaardt. De Overeenkomst van Bewaarneming aangaande een Fles eindigt van rechtswege per de verkoop van die Fles. De Overeenkomst van Bewaarneming aangaande Virtuele Flessen wordt geacht tevens een opdracht aan SWI te bevatten tot botteling van de desbetreffende whisky per einde van de VOR; 

SWI: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scotch Whisky International B.V.  alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen  tevens h.o.d.n. Scotch Whisky Investments, gevestigd te (2172 HV) Sassenheim aan de Industriekade 18 A, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 51096072, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, en houder van een AFM vergunning met registratienummer: 12042065;

THE SWEXeen door SWI aangeboden online platform voor de koop en verkoop van Flessen, uitsluitend beschikbaar op de website: my.theswex.com, en uitsluitend te gebruiken door de Klant door in te loggen op zijn/haar Account;

Toegangsgegevens: de gebruikersnaam, het wachtwoord en/of registratienummer, waarmee de Klant middels het Account toegang krijgt tot THE SWEX en daarvan gebruik kan maken;

Vat(en): (een) vat(en) whisky (of delen daarvan) die door/namens SWI in bewaarneming worden gehouden, dat/die op THE SWEX wordt c.q worden verhandeld in de vorm van Virtuele Flessen;

Verkoper: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die op THE SWEX (een) Fles(sen) te koop aanbiedt en/of verkoopt. Door SWI worden op THE SWEX geen Flessen aangeboden of verkocht in eigen naam en voor eigen rekening;

Verplichte Bewaartermijn: i) de op Verankerde Flessen toepasselijke bewaartermijn zoals weergegeven op THE SWEX; en ii) de op Virtuele Flessen toepasselijke bewaartermijn, welke termijn gelijk is aan de VOR van het/de Vat(en) waarin de whisky zich bevindt die behoort tot deze Virtuele Fles(sen). Gedurende deze termijn is de Klant verplicht de Verankerde Flessen en Virtuele Flessen in bewaarneming te geven aan SWI krachtens een Overeenkomst van Bewaarneming;   

Verzendvergoeding: de reguliere vergoeding zoals gepubliceerd op THE SWEX die SWI in rekening brengt voor de verzending van de Fles(sen) aan de Klant, in welke vergoeding in ieder geval de volgende kosten liggen besloten: verpakkingskosten, transportkosten, transportverzekering en porti; 

Virtuele Fles(sen): (een) fles(sen) whisky die ten tijde van de totstandkoming van de Koopovereenkomst nog niet fysiek bestaat/bestaan daar de desbetreffende whisky zich nog in (een) Vat(en) bevindt. De Koper van een Virtuele Fles koopt, onder de voorwaarden zoals neergelegd in artikel 10, zowel feitelijk als juridisch een hoeveelheid whisky in een Vat die ten tijde van de koop gelijk is aan de Virtuele Inhoudsmaat, welke whisky na ommekomst van de toepasselijke VOR zal worden gebotteld, waarmee de Virtuele Fles transformeert in een Fysieke Fles;

Virtuele Inhoudsmaat: de inhoudsmaat van een Virtuele Fles zoals bepaald bij de koop;

VOR: de door SWI bepaalde Voorgestelde Optimale Rijpingsperiode in jaren voor een Vat, welke periode eenzijdig door SWI kan worden verlengd of verkort. De periode vanaf de einddatum van de VOR en de datum van botteling wordt in de betekenis van deze Algemene Voorwaarden geacht onderdeel te zijn van de VOR.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor SWI, maar uitdrukkelijk ook voor de Verkoper, alsmede voor door SWI bij de uitvoering van een Overeenkomst van Bewaarneming ingeschakelde derden, als waren deze Algemene Voorwaarden door de Verkoper of deze derden zelf bedongen.  

2.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op:

     2.2.1  iedere Koopovereenkomst;

    2.2.2  iedere Overeenkomst van Bewaarneming, en alle door SWI betreffende een Overeenkomst van Bewaarneming gedane aanbiedingen,                 offertes, prijsopgaven en bevestigingen;

     2.2.3  alle bezoeken aan en al het gebruik van THE SWEX door een Klant.

2.3 Toepasselijkheid van eventueel door de Klant gehanteerde bijzondere en/of algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en de bijzondere en/of algemene voorwaarden van de Klant maken    nadrukkelijk geen onderdeel uit van enige Overeenkomst.

 2.4 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zijn slechts geldig voor zover deze door SWI schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd.

2.5 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in enige Overeenkomst, prevaleren steeds de desbetreffende bepalingen van de Overeenkomst.

2.6 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of enige Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of Overeenkomst volledig van kracht blijven. In dat geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken over (een) alternatieve bepaling(en) welke de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

2.7 Indien SWI niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SWI in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.8 De Algemene Voorwaarden treden integraal in de plaats van vroegere versie(s) van de algemene voorwaarden van SWI, zoals op (een) vroegere datum/data ter hand gesteld aan de Klant en/of door SWI openbaar gemaakt op THE SWEX of anderszins; en/of op THE SWEX zijn geaccepteerd door de Klant. 

2.9 SWI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig aan te passen en/of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en worden enkel bekendgemaakt middels publicatie op THE SWEX. Over materiële wijzigingen wordt de Klant voorafgaand geïnformeerd.

2.10 In deze Algemene Voorwaarden omvatten verwijzingen naar het enkelvoud tevens het meervoud en vice versa, tenzij uit de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden ondubbelzinnig anders voortvloeit. 

2.11 In deze Algemene Voorwaarden betekent de term “schriftelijk” eveneens per e-mail.

 

Artikel 3    THE SWEX / Account / Toegangsgegevens

3.1 THE SWEX is uitsluitend beschikbaar op de website: my.theswex.com.

3.2 Op THE SWEX kan de Klant uitsluitend Flessen kopen en verkopen. 

3.3 De Klant kan uitsluitend gebruikmaken van THE SWEX middels zijn/haar Account.

3.4 Het Account is uitsluitend toegankelijk met de Toegangsgegevens.  

3.5 De Klant is gehouden de Toegangsgegevens niet vrij te geven aan derden. De Klant is gebonden aan en   aansprakelijk voor de (rechts)handelingen die met behulp van hun Toegangsgegevens middels THE SWEX worden of zijn verricht.

3.6 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder doch niet uitsluitend contact- en persoonsgegevens,    waarvan SWI aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn, of waarvan de Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat deze nodig zouden kunnen zijn voor de dienstverlening van(wege) SWI, tijdig, duidelijk en volledig aan SWI worden verstrekt.

3.7 Het is de Klant niet toegestaan om THE SWEX te gebruiken voor onrechtmatige of strafbare gedragingen. SWI is gerechtigd om in voorkomende gevallen – indien hiertoe naar haar oordeel redelijkerwijs aanleiding bestaat – Overeenkomsten of de toegang tot of het gebruik van THE SWEX, het Account of de Toegangsgegevens op te schorten of te beëindigen.

3.8 De Klant vrijwaart SWI voor aanspraken van derden die verband houden met enige schending van dit artikel 3.

 

Artikel 4   Voorwaarden koop en verkoop van Flessen op THE SWEX

4.1 Een Klant kan middels THE SWEX uitsluitend Flessen aanbieden en verkopen die in bewaarneming zijn gegeven aan SWI middels een Overeenkomst van Bewaarneming.

4.2 De Klant kan uitsluitend Flessen kopen door in te loggen op zijn/haar account en aldaar een Koopovereenkomst aan te gaan met een Verkoper, welke Koopovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen doordat de Koper deze Algemene Voorwaarden (digitaal) aanvaard.

4.3 De Klant kan uitsluitend Flessen verkopen door in te loggen op zijn/haar account en aldaar een Koopovereenkomst aan te gaan met een Koper, welke Koopovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen doordat de Koper deze Algemene Voorwaarden (digitaal) aanvaard.

4.4 De koop/verkoop van Flessen middels THE SWEX kan uitsluitend tot stand komen middels een Koopovereenkomst. Het is noch de Verkoper noch de Koper toegestaan om op een koop/verkoop van Flessen middels THE SWEX afwijkende en/of aanvullende bijzondere en/of algemene voorwaarden toe te passen. 

4.5 Een Klant die (een) Virtuele Fles(sen) of Verankerde Fles(sen) koopt, stemt ermee in dat hij/zij deze Virtuele Fles(sen) of deze Verankerde Fles(sen) gedurende de Verplichte Bewaartermijn uitsluitend middels THE SWEX kan aanbieden en verkopen. 

4.6 Een Klant die (een) Virtuele Fles(sen) of (een) Verankerde Fles(sen) koopt, is bij de koop altijd gebonden aan de op die Virtuele Fles(sen) of Verankerde Fles(sen) toepasselijke Verplichte Bewaartermijn, en kan deze Virtuele Fles(sen) of Verankerde Fles(sen) gedurende de Verplichte Bewaartermijn aldus niet Afroepen. 

4.7 Enkel meerderjarige personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten, kunnen een Overeenkomst aangaan middels THE SWEX.  

 

Artikel 5   Transactiekosten / Bewaarvergoeding / Verzendvergoeding

5.1 Het aanmaken en het gebruik van een Account is kosteloos. 

5.2 Indien de Koper ervoor kiest om de gekochte Fysieke Fles(sen) niet aan SWI in bewaarneming te geven of de Fysieke Fles(sen) op enig moment Afroept, dan zal SWI de Fysieke Fles(sen) tegen betaling van de Verzendvergoeding toezenden naar het door de Koper in zijn/haar Account opgegeven bezorgadres. 

5.3 SWI is gerechtigd de Verzendvergoeding van tijd tot tijd eenzijdig aan te passen. Een wijziging van de Verzendvergoeding wordt uitsluitend bekendgemaakt middels publicatie op THE SWEX. 

5.4 Door de botteling van een Vat transformeren Virtuele Flessen zowel juridisch als feitelijk in Fysieke Flessen. De Klant die zodoende eigenaar wordt van deze Fysieke Flessen, kan – tenzij de Verplichte Bewaartermijn van toepassing is op de aldus ontstane Fysieke Flessen – kiezen voor: 

    5.4.1 bewaarneming van deze Fysieke Flessen door SWI krachtens een Overeenkomst van Bewaarneming, waarop de Bewaarvergoeding van              toepassing is;

    5.4.2 Afroeping van deze Fysieke Flessen, waarna SWI de Afgeroepen Flessen zal verzenden naar het in het Account van de Klant aangegeven          bezorgadres, waarop de Verzendvergoeding van toepassing is.       

 

Artikel 6   Weergave van en uitingen over de Flessen op THE SWEX / garantie op authenticiteit

6.1 SWI streeft ernaar dat THE SWEX te allen tijde een volledige, nauwkeurige en waarheidsgetrouwe opgave, omschrijving en (foto)afbeelding van de aangeboden Flessen weergeeft, teneinde een adequate beoordeling van de aangeboden Flessen door de Klant mogelijk te maken. SWI benadrukt echter dat het mogelijk is dat een getoonde afbeelding, opgave of omschrijving afwijkt van een door de Klant middels THE SWEX gekochte Fles daar niet alle aangeboden Flessen individueel kunnen worden afgebeeld, maar slechts op productniveau, d.w.z. dat voor sommige (minder unieke) Flessen de getoonde afbeelding slechts ter illustratie dient en kan afwijken van de door de klant op de middels THE SWEX gekochte Flessen. Alle opgaven, (foto)afbeeldingen, omschrijvingen en overige uitingen op THE SWEX betreffende de Flessen worden met zorg geplaatst. SWI kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Aan de getoonde opgaven, (foto)afbeeldingen en omschrijvingen op THE SWEX kan de Klant dan ook geen rechten ontlenen. SWI aanvaardt te dien aanzien dan ook geen enkele aansprakelijkheid. 

6.2 In geval van Virtuele Flessen kan de Klant geen rechten ontlenen aan overige weergegeven kwalitatieve kenmerken c.q. eigenschappen, waaronder doch niet uitsluitend de alcoholsterkte, smaak en kleurstelling bij botteling. Uitingen aangaande kwalitatieve kenmerken c.q. eigenschappen van Virtuele Flessen geven enkel verwachtingen aan en zijn slechts indicatief, waaraan de Klant geen rechten kan ontlenen.  

6.3 SWI staat in voor de authenticiteit van de Flessen.

 

Artikel 7   Rijping / verdamping / houdbaarheid

7.1 Whisky rijpt uitsluitend in vaten. Tijdens dit proces zijn er rijpingsrisico’s, zoals verdamping (zowel in volume als in alcoholsterkte) en ontwikkeling van kwaliteit en/of smaak. Gedurende de periode dat de whisky in een vat is opgeslagen, verdampt een deel van de whisky (i.e. het zgn. Angels' Share). Dit is in het algemeen eenmalig ca. 4% en daarna een gemiddelde van ca. 2% van het resterend volume per jaar, mede afhankelijk van de gebruikte vaten. 

7.2 Op voorwaarde dat een fles whisky ongeopend blijft en er geen zuurstof bij de whisky kan komen, kan whisky in een fles in beginsel niet bederven. Aan de Klant die Fysieke Flessen in eigen bewaring neemt, adviseert SWI de Fysieke Flessen rechtop staand te bewaren.

7.3 SWI spant zich naar beste inzicht en vermogen in om verdamping van whisky in Flessen en Vaten die zich in haar bewaarneming bevinden zo veel mogelijk te beperken. Behoudens in geval van een toerekenbare tekortkoming zijdens SWI in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst van Bewaarneming aanvaardt SWI geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verdamping van whisky in Flessen en Vaten. 

     

Artikel 8   Garanties aangaande kwantiteit en kwaliteit

8.1  Niettegenstaande het bepaalde in artikel 7.1 en artikel 9.7, heeft te gelden dat indien SWI (al dan niet middels THE SWEX) aan de Koper een schriftelijke, uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke mededeling heeft gedaan dat uit een bepaald Vat per einde van de VOR een bepaald aantal flessen whisky kan worden gebotteld in een door SWI aangegeven flessenmaat (i.e. 0,7 liter of anderszins), dit medegedeelde aantal heeft te gelden als een garantie. Indien en voor zover voor SWI uit hoofde van vorenbedoelde garantie enige verplichting tot vergoeding van schade mocht ontstaan, dan is SWI gerechtigd deze schade in natura te vergoeden middels de levering van alternatieve in marktwaarde vergelijkbare whiskyproducten.

8.2 Gedurende de VOR monitort SWI de (jaarlijks) kwaliteit(sontwikkeling) van de Vaten. Indien SWI (al dan niet middels THE SWEX) aan de Koper een schriftelijke, uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke mededeling heeft gedaan dat de whisky in een bepaald Vat per de ommekomst van de (al dan niet verlengde of verkorte) VOR een bepaalde (meetbare) kwaliteit  zal hebben, dan heeft deze kwaliteit te gelden als een garantie. Indien en voor zover voor SWI uit hoofde van vorenbedoelde garantie enige verplichting tot vergoeding van schade mocht ontstaan, dan is SWI gerechtigd deze schade in natura te vergoeden middels de levering van alternatieve in marktwaarde vergelijkbare whiskyproducten.

 

Artikel 9   VOR / Verplichte Bewaartermijn / beschikkingsmacht / botteling / verdunning / Bottelkosten

9.1  Op ieder Vat is de door SWI bepaalde VOR van toepassing zoals aangeduid op THE SWEX. SWI is gerechtigd de VOR eenzijdig te verlengen   dan wel te verkorten, teneinde een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat te realiseren voor de    Klant. Gedurende de VOR heeft SWI de exclusieve feitelijke beschikkingsmacht over de Vaten. De Klant wordt altijd voldoende tijdig vooraf door SWI schriftelijk geïnformeerd over een wijziging van de VOR, vergezeld van een deugdelijke uitleg over de reden van de wijziging. 

9.2 Indien een Koper een Virtuele Fles koopt dan verplicht de Koper zich om voor de duur van de Verplichte Bewaartermijn, gelijk aan de resterende VOR van het desbetreffende Vat waartoe de Virtuele Fles behoort, een Overeenkomst van Bewaarneming aan te gaan met SWI per de datum van de koop. Afroeping tijdens de Verplichte Bewaartermijn is niet mogelijk.  

9.3 Indien een Koper (een) Verankerde Fles(sen) koopt dan verplicht de Koper zich om voor de duur van de Verplichte Bewaartermijn zoals aangeduid op THE SWEX een Overeenkomst van Bewaarneming aan te gaan met SWI per de datum van de koop. Afroeping tijdens de Verplichte Bewaartermijn is niet mogelijk.  

9.4 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst van Bewaarneming, kan de Klant niet feitelijk beschikken over de Fles(sen) (waaronder doch niet uitsluitend: verplaatsen, bewerken, verwerken, in eigen bewaring of beheer nemen of aan een derde in bewaarneming of beheer geven, openen, etc.). Gedurende de looptijd van de Overeenkomst van Bewaarneming draagt de Klant de volledige feitelijke beschikkingsmacht aangaande de Fles(sen) over aan SWI, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

9.5 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst van Bewaarneming, kan de Klant de Fles(sen), waaronder tevens Virtuele Flessen en Verankerde Fles(sen), te allen tijde aanbieden en verkopen, op voorwaarde dat de verkoop geschiedt middels THE SWEX op grond van een Koopovereenkomst. Overige juridische beschikkingshandelingen aangaande de Fles(sen) zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst van Bewaarneming enkel toegestaan met   voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SWI.  

9.6 In geval van verlenging van de VOR zal de looptijd van de Overeenkomst van Bewaarneming overeenkomstig worden verlengd, op grond waarvan SWI eveneens voor de duur van de verlenging van de VOR de feitelijke beschikkingsmacht over de desbetreffende Vaten zal behouden, hetgeen (onder meer) met zich meebrengt dat de Klant het moment van bottelen van de Vaten niet kan bepalen. 

9.7 Als gevolg van een verlenging van de VOR kunnen er mogelijk minder Flessen worden gebotteld uit een Vat. De toekomstige waarde per Fles neemt naar verwachting echter meer dan evenredig toe.  In geval van een verlenging van de VOR, kan de Klant geen rechten ontlenen aan de garantie zoals bedoeld in artikel 8.1. Vorenbedoelde garantie vervalt alsdan en wordt vervangen door een garantie betreffende een nader door SWI te bepalen aantal flessen whisky dat per einde van de verlengde VOR kan worden gebotteld in een door SWI aangegeven flessenmaat (i.e. 0,7 liter of anderszins), op welke vervangende garantie de laatste zin van artikel 8.1 eveneens van toepassing is. SWI kan de VOR zonodig ook verkorten. De specifieke ontwikkelingen betreffende het aantal te bottelen flessen whisky en verwachte waardeontwikkeling is voor ieder Vat verschillend.   

9.8 SWI streeft er (in beginsel) naar dat de whisky in een Vat na ommekomst van de (eventueel verlengde dan wel verkorte) VOR een minimaal alcoholpercentage van 46% zal hebben. Indien SWI vaststelt dat de whisky in een Vat na ommekomst van de (eventueel verlengde dan wel verkorte) VOR een hoger alcoholpercentage heeft dan 46%, dan behoudt SWI zich het recht voor de desbetreffende whisky te verdunnen zodanig dat een alcoholpercentage van 46% wordt bereikt.        

9.9 Whisky in een Vat dat bij ommekomst van de (eventueel verlengde of verkorte) VOR een alcoholpercentage heeft tussen 46% en 40% wordt (in beginsel) op vatsterkte gebotteld.

9.10 De Koper van (een) Virtuele Fles(sen) is geen Bottelkosten verschuldigd. De Bottelkosten zijn voor rekening van SWI.

 

Artikel 10   Virtuele Flessen en Fracties

10.1 Onder de voorwaarden van dit artikel 10 koopt de Koper van een Virtuele Fles zowel feitelijk als juridisch een hoeveelheid whisky in een Vat die ten tijde van de koop gelijk is aan de Virtuele Inhoudsmaat, welke whisky na ommekomst van de toepasselijke VOR zal worden gebotteld, waarmee de Virtuele Fles transformeert in een Fysieke Fles.

10.2  Niettegenstaande het bepaalde in artikel 10.1 behoudt SWI zich te allen tijde het recht voor om bij de botteling van de whisky behorend tot een Virtuele Fles de inhoudsmaat van de whiskyflessen eenzijdig te bepalen, welke inhoudsmaat    kan afwijken van de Virtuele Inhoudsmaat, waardoor Fracties kunnen ontstaan.

10.3 Met verwijzing naar het bepaalde in artikel 7.1, kan een verlenging van de VOR leiden tot meer verdamping, waardoor mogelijk minder Fysieke Flessen kunnen worden gebotteld uit een Vat. Hiermee kan de hoeveelheid whisky zoals bedoeld in artikel 10.1 eveneens minder worden, waardoor mogelijk niet iedere Virtuele Fles kan transformeren in een (volledig gevulde) Fysieke Fles, waarmee Fracties ontstaan.

10.4  Indien een Fractie ontstaat, dan heeft de Klant de mogelijkheid i) deze Fractie aan SWI te verkopen tegen een n.t.b. referentieprijs die gebaseerd zal zijn op de marktprijs van recente vergelijkbare bottelingen van dezelfde leeftijd (zoals bepaald op THE SWEX); of ii) indien beschikbaar, overige Fracties bij te kopen tegen een n.t.b. referentieprijs die gebaseerd zal zijn op de marktprijs van recente vergelijkbare bottelingen van dezelfde leeftijd (zoals bepaald op THE SWEX), teneinde te komen tot een volledig gevulde fles in de bij botteling gehanteerde inhoudsmaat.

 

Artikel 11    Bewaarneming en verzekering

11.1 Behoudens in geval de Verplichte Bewaartermijn van toepassing is, heeft de Koper bij koop van (een) Fysieke Fles(sen) de keuze om deze Fysieke Fles(sen) al dan niet aan SWI in bewaarneming te geven. SWI beschikt over specifiek daartoe ingerichte opslagruimtes voor de bewaarneming van deze Fysieke Flessen. SWI treft in dit kader alle    in redelijkheid te verlangen veiligheidsmaatregelen. De Fysieke Flessen die SWI in bewaarneming worden gegeven zijn verzekerd tegen vervangingswaarde. Een kopie van de verzekeringspolis wordt op verzoek toegezonden.

11.2 De whisky behorend bij Virtuele Flessen bevindt zich ten tijde van de koop nog in (een) Vat(en). Vaten worden door/namens SWI in bewaarneming gehouden in het Verenigd Koninkrijk. Vaten kunnen het Verenigd Koninkrijk niet verlaten alvorens te zijn gebotteld. Vaten worden in het Verenigd Koninkrijk opgeslagen in zgn. ‘bonded warehouses’en blijven alsdan onder de toepasselijke wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk vrij van accijns en BTW. SWI verlangt van de desbetreffende destilleerderij en/of beheerder van de bonded warehouse alle in redelijkheid vereiste veiligheidsmaatregelen te treffen. Vaten worden door/namens SWI verzekerd tegen de vervangingswaarde vermeerderd met 30%. SWI behoudt zich het recht voor om voornoemde dekking in redelijkheid te wijzigen. Een kopie van de verzekeringspolis wordt op verzoek toegezonden.

11.3 Indien een Fles beschadigd raakt of verloren gaat door (onder meer doch niet beperkt tot) inbraak, diefstal, brand of wateroverlast, is SWI niet voor meer aansprakelijk dan het bedrag dat ter zake wordt uitgekeerd door de verzekeraar van de betreffende Fles c.q. de verzekeraar van de betreffende destilleerderij c.q. (de beheerder van de) bonded warehouse zoals bedoeld in artikel 11.2. Mocht de verzekeraar een totaaluitkering verrichten terzake het verloren gaan van meerdere Flessen, dan wordt het totaal uitgekeerde bedrag naar rato verdeeld en is SWI niet gehouden meer te vergoeden.

11.4 In Nederland kan de Belastingdienst onder bepaalde (uitzonderlijke) omstandigheden beslag leggen op goederen van derden naar aanleiding van een aantal in artikel 22 Invorderingswet 1990 genoemde belastingen. Dit is het zogenaamde bodemrecht van de Belastingdienst. Derden die een geheel of gedeeltelijk recht menen te hebben op roerende zaken waarop beslag is gelegd, kunnen een beroepschrift richten tot de directeur voor de verkoop van de Flessen en uiterlijk binnen zeven dagen na de dag der beslaglegging. De Belastingdienst zal de reële eigendom   respecteren. Gelet op deze korte termijn voor beroep, en daar SWI ten behoeve van de Klant wil voorkomen dat deze termijn ongemerkt zou verlopen, machtigt de Klant SWI hierbij om in geval van een situatie zoals in dit artikel 10.4 beschreven namens de Klant een dergelijk beroepschrift in te dienen en bezwaar te maken tegen het beslag door aan te geven dat de Flessen in eigendom toebehoren aan de Klant. SWI kan in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor het instellen van bezwaar en de uitkomst van dit bezwaar. Voor de goede orde merkt SWI op dat indien voornoemd beroepschrift niet tot het gewenste resultaat leidt, de Klant zich tot de bevoegde civiele rechter zal kunnen wenden om zijn/haar rechten te doen gelden.

 

Artikel 12   Communicatie

12.1 De Klant is gehouden de door of namens SWI aan hem/haar gezonden bevestigingen, afschriften, facturen of andere opgaven terstond na ontvangst te controleren, en bij constatering van enige onjuistheid of onvolledigheid SWI daarvan onverwijld in kennis te stellen. Indien de Klant de inhoud van vorenbedoelde mededelingen van SWI niet heeft betwist   binnen 7 dagen nadat die redelijkerwijs geacht kunnen worden de Klant te hebben bereikt, geldt de inhoud daarvan als   door de Klant aanvaard. 

12.2 De Klant draagt het eigen risico van storingen of enig ander gebrek in het functioneren van het door de Klant aan SWI voor communicatie aangewezen e-mailadres en verplicht zich om dit adres voor de duur van de Overeenkomst van Bewaarneming in stand te houden, dan wel SWI tijdig vooraf schriftelijk te berichten over een wijziging van het e-mailadres. De Klant  draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SWI aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze nodig zouden zijn voor de dienstverlening van(wege) SWI, tijdig, duidelijk en volledig aan SWI worden verstrekt. Indien de Klant nalaat deze gegevens te verstrekken, kan SWI op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke schade die hieruit voortvloeit voor de Klant.

12.3 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 11.2 hierboven, behoudt SWI zich het recht voor om uitsluitend via het Account met de Klant te communiceren. Gedurende de Overeenkomst van Bewaarneming verplicht de Klant zich zijn/haar Account aan te houden, en ervoor zorg te dragen dat hij/zij te allen tijde toegang heeft tot zijn/haar Account  middels de Toegangsgegevens. 

 

Artikel 13    Geen recht op herroeping

De Flessen kwalificeren als zaken waarbij de prijs "gebonden is aan schommelingen op de financiële markten  waarop de handelaar geen invloed heeft" en voorts als alcoholische dranken "waarvan de werkelijke waarde  afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft", in de betekenis van artikel 6:230p sub a. en f. Burgerlijk Wetboek. De Koper kan zich betreffende de koop van (een) Fles(sen) derhalve niet beroepen op het wettelijke herroepingsrecht betreffende consumentenkoop en/of koop op afstand.  

 

Artikel 14    Uitvoering en einde van Overeenkomst van Bewaarneming

14.1 SWI zal de Overeenkomst van Bewaarneming naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed opdrachtnemerschap uitvoeren.

14.2 SWI heeft het recht om bepaalde werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst van Bewaarneming te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 De Klant die met SWI een Overeenkomst van Bewaarneming sluit voor Flessen waarop geen Verplichte Bewaartermijn van toepassing is, is te allen tijde gerechtigd tot Afroeping van een of meerdere Flessen, waarmee de Overeenkomst  van Bewaarneming (enkel) aangaande deze Flessen per omgaand eindigt. De Afroeping van (een) Fles(sen) heeft aldus te gelden als een opzegging van de Overeenkomst van Bewaarneming aangaande deze Flessen. SWI zal de Afgeroepen Flessen na de Afroeping verzenden naar het in het Account van de Klant aangegeven bezorgadres, voor welke verzending de Klant de Verzendvergoeding verschuldigd is.  

14.4 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 14.5 hieronder, kan een Overeenkomst van Bewaarneming betreffende Flessen waarop de Verplichte Bewaartermijn van toepassing nimmer tussentijds worden opgezegd. De looptijd van de Overeenkomst van Bewaarneming is alsdan gelijk aan de Verplichte Bewaartermijn, tenzij de looptijd na ommekomst van de Verplichte Bewaartermijn wordt verlengd. 

14.5 Ingeval de Klant middels THE SWEX (een) Fles(sen) verkoopt, dan eindigt de Overeenkomst van Bewaarneming ten aanzien van deze Fles(sen) per omgaand van rechtswege.

 

Artikel 15   Ontbinding en/of opschorting Overeenkomst van Bewaarneming

15.1 Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst van Bewaarneming voldoet, alsmede in geval van:

   15.1 faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van diens/dier vennootschap, ondercuratelestelling en/of overlijden     van de Klant;

  15.2 bij beheer en/of onderbewindstelling van en/of bij beslag op (een gedeelte van) het vermogen van de Klant;

  15.3 bij van toepassing verklaring van een wettelijke schuldsaneringsregeling op de Klant;

  15.4 bij opheffing en/of beëindiging en/of overdracht van (een aanmerkelijk deel van) de onderneming van de Klant;

  15.5  indien de Klant een rechtspersoon is: bij ontbinding, opheffing, overname (van de meerderheid van de aandelen), fusie, of splitsing van de     rechtspersoon; 

 15.6 in geval van enige vorm van fraude, waaronder ook bedrog, misleiding, opzettelijke benadeling, of (in vorm of uitwerking) daarmee vergelijkbare (rechts-)handeling door de Klant;

is SWI te harer keuze gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende (wettelijke) rechten, de Overeenkomst van Bewaarneming geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst van   Bewaarneming op te schorten.

15.2 Zodra een geval zoals bedoeld in artikel 15.1 zich voordoet of dreigt te gaan voordoen zullen alle vorderingen van SWI jegens de Klant alsmede alle verplichtingen van de Klant jegens SWI onmiddellijk en volledig opeisbaar worden.

15.3 Zodra en zolang de Klant een opeisbare factuur waarvan de betalingstermijn verstreken is, niet voldoet, is SWI gerechtigd nakoming van haar verplichtingen en daarmee de uitvoering van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten. De onmiddellijke betalingsverplichting van de Klant blijft dan onverminderd gelden.

15.4  In geval van ontbinding dan wel opschorting van een Overeenkomst van Bewaarneming is SWI bevoegd de door de Klant uit hoofde van die overeenkomst gegeven maar nog niet uitgevoerde of afgewikkelde opdrachten, diensten of       (rechts)handeling(en), per omgaand niet meer uit te voeren.

 

Artikel 16   Betaling en prijzen

16.1 Voor zover niet anders vermeld, zijn alle opgegeven prijzen vermeld op (onder meer) THE SWEX, en in offertes en aanbiedingen inclusief omzetbelasting (BTW) en (overige) door de overheid opgelegde heffingen.

16.2 SWI is in redelijkheid gerechtigd de overeengekomen prijzen proportioneel te verhogen indien een of meer van de  volgende omstandigheden zich na het sluiten van een Overeenkomst van Bewaarneming voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten, verzekeringen of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomt van Bewaarneming nodig zijn, stijging van verzendkosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen en belastingen, en wijzigingen in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.  

16.3  Betalingen van facturen van SWI dienen (tenzij anders overeengekomen) te geschieden 21 dagen na factuurdatum, op het rekeningnummer en in de valuta zoals op de factuur aangegeven.

16.4  Wanneer de Klant geheel of gedeeltelijk in gebreke of verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten en/of in rechte voor rekening van de Klant, welke kosten hierbij worden vastgesteld op een percentage van 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 100,-. Indien en voor zover dat SWI aantoont hogere kosten te hebben gemaakt ter voldoening buiten en/of in rechte, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze integraal voor vergoeding in aanmerking.

16.5  SWI is steeds bevoegd om hetgeen zij, al dan niet namens haarzelf of haar contractspartij(en), opeisbaar of voorwaardelijk van de Klant heeft te vorderen, te verrekenen met enige, al dan niet opeisbare of voorwaardelijke tegenvordering van de Klant op haarzelf of haar contractspartij(en). Vorderingen in vreemde valuta worden verrekend   tegen de koers van de dag van verrekening.

16.6  Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van achtereenvolgens:

               16.6.1 alle verschuldigde rente en kosten;

               16.6.2  langst openstaande facturen.

 

Artikel 17   Overmacht

17.1 Indien behoorlijke nakoming door SWI ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet aan SWI kunnen    worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en deze noch krachtens de wet, (rechts)handeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is (i.e. overmacht), heeft SWI het recht de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst van Bewaarneming op te schorten, dan wel de Overeenkomst van Bewaarneming te ontbinden indien nakoming blijvend onmogelijk is. SWI is alsdan aan de Klant geen schadevergoeding verschuldigd.

17.2 Onder overmacht wordt – in aanvulling op de wettelijke bepalingen – in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SWI geen invloed kan uitoefenen en   waardoor SWI niet in staat is haar verplichtingen na te komen

17.3 Onder overmacht wordt in ieder geval (doch niet uitsluitend) begrepen epidemieën en pandemieën (waaronder doch niet uitsluitend COVID 19), oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, sabotage, extreme weersomstandigheden, brand, staking, bedrijfs- en transportstoornissen, gebrek aan grondstoffen of energie, vertraging in de aanlevering door leveranciers en/of overheidsmaatregelen die de nakoming van de Overeenkomst van Bewaarneming onmogelijk maken, het niet beschikbaar zijn van THE SWEX of het onbevoegd gebruik van het Account of de Toegangsgegevens  door derden, het niet of gebrekkig functioneren van (internet- of communicatie-) diensten van derden of van apparatuur of programmatuur van SWI.

 

Artikel 18    Aansprakelijkheidsbeperking

18.1 Voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, zoals winstderving, immateriële schade, bedrijfsschade, letsel, verliezen en/of milieuschade, veroorzaakt aan (zaken van) de Klant of derden door niet, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van een Overeenkomst van Bewaarneming is SWI, behoudens in geval van grove schuld of  opzet, nimmer aansprakelijk.

18.2  Voor zover op SWI enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust, dan zal de door SWI te vergoeden schade altijd beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de (eventueel) door SWI gesloten (aansprakelijkheids)verzekering(en) wordt uitbetaald c.q. het door SWI te ontvangen bedrag krachtens de (eventueel gesloten) (aansprakelijkheids)verzekering(en), en in ieder geval gemaximeerd zijn tot het door de Klant aan SWI betaalde bedrag uit hoofde van de Overeenkomst van Bewaarneming waarmee de aansprakelijkheid van SWI verband houdt.

18.3 De Klant vrijwaart SWI tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de Overeenkomst van Bewaarneming.

18.4 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens SWI vervalt in ieder geval na verloop van één maand nadat de Klant   bekend is geraakt met enige schade of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Binnen voornoemde termijn    van één maand dient de Klant SWI deugdelijk en gemotiveerd te informeren over de schade, op straffe van verval van enige (schade)vordering jegens SWI.

18.5 Voor alle vorderingen jegens SWI en/of de door SWI (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 (één) jaar vanaf de datum waarop de schade is ontstaan.

18.6 SWI kan louter aansprakelijk worden gehouden voor enige schade verband houdend met de verzending van (een) Fles(sen) indien en voor zover haar verzekering een en ander dekt en voor maximaal het bedrag dat de verzekeraar uitkeert.

18.7 SWI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan Flessen die door de Klant naar SWI of naar een door SWI aangewezen derde worden verzonden – langs welke weg dan ook – en die na verzending of na in ontvangstneming beschadigd of in waarde verminderd blijken, ook in die gevallen waarin eventuele verzendinstructies of -adviezen van of namens SWI of een door SWI geïndiceerde derde (vervoerder) door de Klant volledig nagevolgd werden.

18.8 SWI draagt zorg voor het (doen) beheren en de bereikbaarheid van THE SWEX. SWI is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van stroomuitval, verbindingsuitval of van een ander defect of storing van THE SWEX. SWI zal een  storing zo spoedig mogelijk (doen) verhelpen.

 

Artikel 19   Geheimhouding

19.1 De Klant is verplicht om geheimhouding te betrachten over alle informatie waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze vertrouwelijk is. 

19.2 De Klant zal de inhoud van Overeenkomsten, bevestigingen, offertes, rapporten, adviezen en/of andere al dan niet schriftelijke uitingen van SWI niet openbaar maken aan derden.

 

Artikel 20    Privacy

20.1 De gegevens en informatie die de Klant aan SWI verstrekt en SWI verzamelt, zal SWI zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren c.q. verwerken in overeenstemming met de relevante toepasselijke wetgeving, waaronder doch niet uitsluitend de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

20.2 De Klant geeft SWI hierbij uitdrukkelijke toestemming voor het registreren en gebruiken van zijn/haar persoonlijke gegevens, in de zin van de wet, uitsluitend voor eigen gebruik van SWI (en aan haar gelieerde vennootschappen). De Klant geeft SWI toestemming hem/haar te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten    en door medewerkers van SWI te worden benaderd in het kader van informatieverstrekking over (nieuwe) producten en/of diensten. Indien de Klant hierover geen informatie (meer) wenst te ontvangen, kan de Klant hierover per e-mail    contact met SWI opnemen, waarna SWI dit zo spoedig mogelijk zal verwerken.

 

Artikel 21  Overige bepalingen

21.1 De Overeenkomsten vormen de gehele overeenkomsten tussen partijen, en vervangen voor zover niet uitdrukkelijk anders daarin overeengekomen, alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen partijen ter zake.

21.2  De Algemene Voorwaarden zijn op THE SWEX te raadplegen en te downloaden. SWI behoudt zich uitdrukkelijk het  recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. Mededeling van wijziging van Algemene  Voorwaarden wordt gevormd door publicatie op THE SWEX. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kan op aanvraag kosteloos worden toegezonden.

21.3 In geval van verschil tussen de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden en de vertaling daarvan in enig andere taal, prevaleert de originele Nederlandse tekst te allen tijde.

 

Artikel 22   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1 Op elke Overeenkomst, aanbieding, offerte, prijsopgave en/of bevestiging is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitgesloten.

22.2  Eventuele geschillen uit hoofde van of voortvloeiende uit een Overeenkomst (of de totstandkoming daarvan) dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland te Haarlem. 

 

Artikel 23   Contact

Klachten, alsmede vragen en/of opmerkingen dienen gericht te worden aan:


THE SWEX

 Industriekade 18 A 
 2172 HV Sassenheim

 Telefoonnummer: 0252 222011

  E-mailadres: info@theswex.com